સૂચના પત્રક

આ વિભાગ આપણા જ્ઞાતિ ના સભ્યો સાથે કોઈપણ જાહેરાત શેર કરવા માટે આપણા તમામ મોઢ ચાતુર્વેદિય ચુંથા સમવાય મંડળોના ઉપયોગ માટે છે. આપને નમ્ર વિનંતી કે પરિપત્રની .pdf નકલ પ્રકાશનની તારીખ સાથે મંડળના લેટર હેડ પર મોકલવી.

અમદાવાદ

વડોદરા

આવે છે......

સુરત

  1. ડિસેમ્બર-2021 પરિપત્ર (કોવિડ-19 ના અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે મુલતવી રાખવું પડ્યું.)
  2. પરિપત્ર -2
  3. પરિપત્ર -3