વેબસાઇટ વિશે

આ વેબસાઈટ મોઢ ચાતુર્વેદિય ચુંથા સમવાય (અથવા MCCS) બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના ઉપયોગ માટે છે. આ વેબસાઇટની માલિકી સમગ્ર મોઢ ચાતુર્વેદિય ચુંથા સમવાય જ્ઞાતિના પ્રતિનિધિ તરીકે શ્રી મોઢ ચાતુર્વેદિય ઉત્કર્ષ મંડળ, મુંબઈના નામે છે.

 

જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્ન, સલાહ–સૂચન હોય તો તમે તેને નીચેના ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને આપી શકો છો, અથવા અમને (mccsonline.adm@gmail.com) પર ઈ-મેઈલ કરી શકો છો:

સુચનો

Contact Form Gujarati

Website Developed and Maintained by Equanimous Technologies.