ડાઉનલોડ કરો

ક્રમાંક લિંકની વિગતફાઈલ નો પ્રકાર સાઈઝ લિંક
1મુંબઈ સમૂહ જનોઈ ૧-૫-૧૯૯૫ વિડિઓ Part 1.mp43.63 GB Link
મુંબઈ સમૂહ જનોઈ ૧-૫-૧૯૯૫ વિડિઓ Part 2.mp42.99 GBLink
મુંબઈ સમૂહ જનોઈ ૧-૫-૧૯૯૫ વિડિઓ Part 3.mp43.47 GBLink
મુંબઈ સમૂહ જનોઈ ૧-૫-૧૯૯૫ વિડિઓ Part 4.mp43.37 GBLink
2ભાવનગર વિદ્યાર્થી ભવન સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ જૂન-૧૯૯૭ વિડિઓ Part 1.mp42.87 GBLink
ભાવનગર વિદ્યાર્થી ભવન સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ જૂન-૧૯૯૭ વિડિઓ Part 2.mp43.06 GBLink
ભાવનગર વિદ્યાર્થી ભવન સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ જૂન-૧૯૯૭ વિડિઓ Part 3.mp42.77 GBLink
ભાવનગર વિદ્યાર્થી ભવન સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ જૂન-૧૯૯૭ વિડિઓ Part 4.mp43.03 GBLink
ભાવનગર વિદ્યાર્થી ભવન સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ જૂન-૧૯૯૭ વિડિઓ Part 5.mp42.88 GBLink
ભાવનગર વિદ્યાર્થી ભવન સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ જૂન-૧૯૯૭ વિડિઓ Part 6.mp42.81 GBLink
3ભાવનગર વિદ્યાર્થી ભવન ના ઘડવૈયા – પુસ્તક (સૌજન્ય: પંકજ ભાઈ ત્રિવેદી, સુરત) .pdf88.6 MBLink
4વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ રહેવાની સુવિધાઓ માટે ડિરેક્ટરી (સૌજન્ય: સુધીરભાઈ એસ. રાવલ, અમદાવાદ) .pdf29.1 MBLink
5કારકિર્દી માર્ગર્દર્શન વિશેષાંક-૨૦૨૧ પુસ્તક (સૌજન્ય: અનિરુદ્ધ ભાઈ સી. પાઠક, ભાવનગર) .pdf3.42 MBLink
6કારકિર્દી માર્ગર્દર્શન વિશેષાંક-૨૦૨૨ પુસ્તક (સૌજન્ય: દીપકભાઈ પી. પાઠક) .pdf3.99 MBLink
7શાળા પછીની કારકિર્દીઓ હેન્ડબુક-૨૦૨૨ પુસ્તક (સૌજન્ય: ચેતન ભાઈ એમ. ત્રિવેદી, સુરત) .pdf5.48 MBLink
8MCCS વિદ્યાર્થી ભુવન, ભાવનગર - પ્રાર્થના હોલ લોકાર્પણ - 17 સપ્ટેમ્બર, 2023 - ફોટોLink
9MCCS વિદ્યાર્થી ભુવન, ભાવનગર - પ્રાર્થના હોલ લોકાર્પણ અને દાતાશ્રીઓનું સન્માન - 17 સપ્ટેમ્બર 2023 - વિડીયોLink
10MCCS સ્પોર્ટ્સ એકેડમી - અમદાવાદ - ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ, 8 -10-2023, ફોટોLink
11MCCS સ્પોર્ટ્સ એકેડમી - અમદાવાદ - ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ , 8-10-2023, વિડીયોLink
12વડોદરા સ્નેહ મિલન - ૩ ડીસેમ્બર ૨૦૨૩ - ફોટોગ્રાફLink